Aktualności

Postępowanie zakupowe

  • 04-04-2024
 
Zgodnie z § 8. ust. 6 Regulaminem Naboru Wniosków o dofinansowanie o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  
Pełnomocnik Organizatora tj. Wójt Gminy Bartoszyce publikuje POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE W FORMIE PRZETARGU w oparciu o art. 701 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) na inwestycję pn. REMONT DACHU KOŚCIOŁA P.W. ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI W WOJCIECHACH.
 
Realizacja przedmiotu inwestycji jest dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przyjętego na mocy uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wydanej na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.).
 
Ofertę należy przesłać pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe do dnia: 07 maj 2024 r. godzina 12:00 w postaci papierowej lub dostarczyć osobiście.
 
Adres dostarczenia ofert – Pełnomocnik Organizatora:
Urząd Gminy Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
Kopertę należy opisać w następujący sposób: OFERTA „REMONT DACHU KOŚCIOŁA P.W. ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI W WOJCIECHACH”
Numer sprawy 1/2024/Parafia_Wojciechy
 
Osobą do kontaktów w sprawie jest:
imię i nazwisko Adrian Bienasz
tel. 791-105-370

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki