Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Jarmark Wielkanocny

24 marca 2024 – na parkingu przy Urzędzie Gminy w Bartoszycach odbył się kolejny uroczy Jarmark Wielkanocny. To wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, którzy mieli okazję zakupić nie tylko tradycyjne atrybuty świąt Wielkiej Nocy, takie jak palmy, zajączki i stroiki, ale także pyszności, chleby, wędliny i miody.
 
Jarmark w Gminie Bartoszyce to prawdziwa uczta dla zmysłów. Na stoiskach można było znaleźć absolutnie wszystko, co potrzebne na świąteczny stół. Od kolorowych dekoracji począwszy, a na świeżych produktach spożywczych skończywszy. Bez względu na to, czy szukaliście czegoś do koszyczka świątecznego, czy może planowaliście wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby – na jarmarku mieliście szeroki wybór.
 
Gość Honorowy Gospodarz gminy, Pan Andrzej Dycha, osobiście przywitał uczestników wydarzenia. Każdy otrzymał mały podarek w postaci świątecznego wydania Biuletynu Informacyjnego Gminy Bartoszyce. To gest, który podkreśla tradycję i serdeczność tego wydarzenia. Jarmark stał się już coroczną tradycją, a miejsce spotkania producentów, rzemieślników i miłośników świątecznych smakołyków.
 
Podczas Jarmarku Wielkanocnego ogłoszono wyniki konkursu na Najdłuższą Palmę Wielkanocną. Zwycięska palma należała do Sołectwa Łabędnik, drugie miejsce zajęło Sołectwo Łojdy, trzecie miejsce przypadło w udziale Sołectwu Sokolica. Udział w konkursie jest namacalnym dowodem na to, że mieszkańcy Gminy Bartoszyce kultywują tradycje i dbają o piękno świąt.
 
Warto było być częścią tego wyjątkowego wydarzenia, które pozwoliło mieszkańcom cieszyć się świątecznym duchem i smakołykami. Gminny Jarmark Wielkanocny to nie tylko zakupy – to spotkanie, tradycja i radość wspólnego świętowania.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

27Galeria zdjęć: Jarmark Wielkanocny

LXXXI sesja Rady Gminy Bartoszyce

Postępowanie zakupowe

 
Zgodnie z § 8. Ust. 6   Regulaminem  Naboru Wniosków o dofinansowanie o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  
Pełnomocnik Organizatora tj.  Wójt Gminy Bartoszyce publikuje POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE W FORMIE PRZETARGU w oparciu o art. 701 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) na inwestycję pn. „ PEŁNA KONSERWACJA I RESTAURACJA ARCHITEKTURY OŁTARZA
GŁÓWNEGO W RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII ŚWIĘTEJ ANNY W SOKOLICY.”
 
Realizacja przedmiotu inwestycji jest dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przyjętego na mocy uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wydanej na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.).
 
Ofertę należy przesłać pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe do dnia: 24 kwietnia 2024 r. godzina 12:00 w postaci papierowej lub dostarczyć osobiście.
 
Adres dostarczenia ofert – Pełnomocnik Organizatora:
Urząd Gminy Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
Kopertę należy opisać w następujący sposób:
OFERTA „PEŁNA KONSERWACJA I RESTAURACJA ARCHITEKTURY OŁTARZA GŁÓWNEGO W RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII ŚWIĘTEJ ANNY W
SOKOLICY”
 
Numer sprawy 1/2024/Parafia_Sokolica
 
Osobą do kontaktów w sprawie jest:
imię i nazwisko: Grzegorz Zapotoczny
tel.: 518-543-178

Załączniki

Samorządowe Forum Sołtysów Warmii i Mazur

W dniu 20 marca 2024 r. delegacja sołtysów z terenu naszej gminy, której przewodził Wójt Gminy Bartoszyce Andrzej Dycha, wzięła udział w Samorządowym Forum Sołtysów na Warmii i Mazurach, które odbyło się w Hali Urania w Olsztynie. Uroczystość została zorganizowana z okazji Dnia Sołtysa, a udział w niej wzięli m.in.: sołtysi z terenu Warmii i Mazur, władze samorządowe oraz przedstawiciele kół gospodyń wiejskich, którzy przygotowali stoiska z potrawami regionalnymi.
 
Ważnym elementem tego wydarzenia było wyróżnienie przez Marszałka Województwa sołtysów za zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnych. Podczas tegorocznej uroczystości z naszej gminy wyróżnionym sołtysem został Pan Mariusz Michalec – Sołtys Łabędnika.
 
Uroczystość uświetnił swoim występem Zespół ENEJ.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Samorządowe Forum Sołtysów

Postępowanie zakupowe

Zgodnie z § 8. Ust. 6   Regulaminem  Naboru Wniosków o dofinansowanie o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  
Pełnomocnik Organizatora tj.  Wójt Gminy Bartoszyce publikuje POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE W FORMIE PRZETARGU w oparciu o art. 701 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) na inwestycję pn. KONSERWACJA I RESTAURACJA POLICHROMOWANEGO STROPU Z KOŚCIOŁA PW. MARYI PANNY W ŁABĘDNIKU.
 
Realizacja przedmiotu inwestycji jest dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przyjętego na mocy uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wydanej na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.).
 
Ofertę należy przesłać pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe do dnia: 24 kwietnia 2024 r. godzina 12:00 w postaci papierowej lub dostarczyć osobiście.
 
Adres dostarczenia ofert – Pełnomocnik Organizatora:
Urząd Gminy Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
Kopertę należy opisać w następujący sposób: OFERTA „KONSERWACJA I RESTAURACJA DREWNIANEGO POLICHROMOWANEGO STROPU Z KOŚCIOŁA PW. MARYI PANNY W ŁABĘDNIKU”
 
Numer sprawy 1/2024/Parafia_Łabędnik
 
Osobą do kontaktów w sprawie jest:
imię i nazwisko: Paweł Kacprzak
tel.: 660-898-347

Załączniki

Ogłoszenie

Nabór wniosków na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie Gminy Bartoszyce w roku 2024
 
,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bartoszyce”
Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: “Ogólnopolski Program usuwania wyrobów zawierających azbest” w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowanych w gospodarstwach rolnych przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego: “Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”- część 2 – unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w gospodarstw rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
 
W związku z powyższym, Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
 
Wnioski o dofinansowanie mogą składać mieszkańcy posiadający gospodarstwo rolne, którzy złożyli w naszej gminie zgłoszenie odpadów zawierających azbest celem ich odbioru i utylizacji, powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia związanego z częścią inwestycji A1.4.1.: Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności i którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki na realizacje powyższego przedsięwzięcia.
 
Wysokość dofinansowania obejmuję pokrycie do 100 % kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartoszyce, lecz nie może przekroczyć iloczynu 700,00 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.
 
WNIOSKI WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY SKŁADAĆ w Urzędzie Gminy Bartoszyce do dnia 29 marca 2024 r.
Do wniosku należy dołączyć:
  • potwierdzenie rozliczenia i wypłaty środków przez Agencję Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie pokrycia dachowego z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwie rolnym, w ramach inwestycji A1.4.1 objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.
  • oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.
Wnioski złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
Wzór wniosku o dofinansowanie na zbieranie, transport i utylizacje wraz z wymaganymi dokumentami jest dostępny w załączeniu poniżej.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bartoszyce pokój nr. 6 oraz pod numerem tel. 89 307 05 12
Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania (decyduje stan środków, kolejność złożenia wniosku, a w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie, dodatkowo —stan wykorzystania limitu pomocy de minimis w rolnictwie). Liczba zrealizowanych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia, pochodzących z przyznanej przez WFOŚiGW w Olsztynie dotacji i wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.
 
W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Załączniki

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - Nabór Zgłoszeń do Programu

Gmina Bartoszyce po raz kolejny otrzymała z Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
edycja 2024
 
Całkowity koszt programu w 2024r. wynosi:
119 034,00
 
Kwota dofinansowania programu w 2024r. wynosi:
119 034,00
 
Opis programu
Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin w zakresie świadczenia usług asystenta, które będą dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy. Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Uczestnik programu korzystający z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługę.
 
Cel i realizacja Programu
Głównym celem Programu realizowanego na terenie Gminy Bartoszyce jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:
 
  1. 1 dziecka do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami
    w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz;
  2. 4 osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym niepełnosprawności sprzężonej albo,
  2. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
Na terenie Gminy Bartoszyce Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
Realizacja programu zapewni możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczy skutki niepełnosprawności, będzie stymulować osoby niepełnosprawne do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia. Ma również za zadanie przeciwdziałać dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
 
Osoby zainteresowanie wsparciem w ramach programu
PROSIMY O KONTAKT Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BARTOSZYCACH POD NUMEREM TELEFONU – (89) 762-18-90
 
Karty Zgłoszenia do Programu wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są pod poniższym linkiem
 
 
oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10A, 11-200 Bartoszyce
 
Dokumenty należy złożyć do dnia 26 marca 2024r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bartoszycach
 
Więcej informacji na temat Programu można przeczytać na stronie

„Opieka wytchnieniowa” - Nabór Zgłoszeń do Programu

 
NABÓR ZGŁOSZEŃ DO PROGRAMU „Opieka wytchnieniowa”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 
 
 
Gmina Bartoszyce po raz kolejny otrzymała z Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 
 
Całkowity koszt programu w 2024r. wynosi:
104 244,00
 
Kwota dofinansowania programu w 2024r.  wynosi:
104 244,00
 
Czym jest opieka wytchnieniowa?
Opieka wytchnieniowa to bezpłatna forma wsparcia dla członków rodziny i opiekunów osób z niepełnosprawnością zamieszkujących z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Polega na zapewnieniu opieki nad osobą ze stwierdzoną niepełnosprawnością w sytuacji, gdy jej rodzic lub opiekun, z uwagi na jakieś zdarzenie losowe, konieczność odpoczynku czy załatwienia jakichś codziennych spraw, nie może tej opieki sprawować samodzielnie.
Opieka wytchnieniowa dzienna w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością kierowana jest do:
1 członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub - 10 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo,
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie
Opieka wytchnieniowa całodobowa realizowana w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej kierowana jest do 1 osoby z niepłnosprawnością posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.
Na terenie Gminy Bartoszyce Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bartoszycach. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

 
Osoby zainteresowanie wsparciem w ramach programu
PROSIMY O KONTAKT Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARTOSZYCACH POD NUMEREM TELEFONU – (89) 762-18-90
 
Karty Zgłoszenia do Programu wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są pod poniższym linkiem
 
 
oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10A, 11-200 Bartoszyce.
Dokumenty należy złożyć do dnia 26 marca 2024 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bartoszycach
 
Więcej informacji na temat Programu można przeczytać na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wielkanocne Warsztaty Decoupage

Pełana informacja na plakacie. Zapraszamy!
 

"Spotkania z Poezją"

Tegoroczne gminne eliminacje do XL Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego odbyły się w Domu Kultury w Wojciechach. Spotkaniu z poezją towarzyszyło mnóstwo emocji, które nie opuszczały również jurorów, którzy stanęli przed trudnym wyborem tych najlepszych. Jednym z trzech jurorów, który przyjął zaproszenie od organizatora i z wielką ochotą wsparł pracę komisji, była pani Maria Duchnik, poetka, autorka tomiku wierszy "Poezja to kobieta", członkini Bartoszyckiej Grupy Literackiej "Barcja" i stowarzyszenia "Projekt kobieta".
 
W drodze długich i burzliwych obrad wybrano trzech laureatów, którzy już 13 marca będą reprezentować swoją szkołę w eliminacjach powiatowych. Wręczono także trzy wyróżnienia, które z pewnością zmotywują do dalszych działań i kto wie, może za rok zamienią się w zacne tytuły laureata.
 
Oto nagrodzeni laureaci:
Kat. klasy I-III Milena Zwierko - Szkoła Podstawowa w Bezledach
Kat. klasy IV-VI Lena Maciorowska - Szkoła Podstawowa w Kinkajmach
Kat. klasy VII-VIII Antonina Zwierko - Szkoła Podstawowa w Bezledach
 
Wyróżnieni:
Kat. klasy I-III Laura Klimuk - Szkoła Podstawowa w Żydowie
Kat. klasy IV-VI Igor Kaplewski - Szkoła Podstawowa w Bezledach
Kat. klasy VII-VIII Robert Ignaczewski - Szkoła Podstawowa w Wojciechach
 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów recytatorskich. Dziękujemy pani Marii Duchnik za wsparcie prac komisji oraz nauczycielom za przygotowanie dzieci do eliminacji.
 
Trzymamy kciuki za ich powiatowy sukces.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Galeria zdjęć

1 2 3 4 5 6 ... 82

Lokalizacja
Facebook Page Plugin