Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Konkurs na najdłuższą palmę wielkanocną

Załączniki

LXXX Sesja Rady Gminy Bartoszyce

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 r.

Załączniki

Dotacja na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w 2024 r.

Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie wymiany źródła ciepła. Wnioski przyjmowane będą od dnia 01 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.
Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z uchwałą Nr XL/275/2021 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bartoszyce na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bartoszyce (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r., poz. 2165).
Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie zadania w zakresie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca/kotła węglowego nie spełniającego normy PN-EN 303-5:2012 na :
- kocioł na paliwo stałe spełniający kryteria klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
- kocioł gazowy,
- kocioł olejowy,
- ogrzewanie elektryczne,
- urządzenia grzewcze oparte na odnawialnych źródłach energii (pompa ciepła).
W ramach zadania można ubiegać się o dotację w wysokości 50% realizowanej inwestycji, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł brutto kosztów zakupu urządzenia grzewczego. Urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, zamontowane po raz pierwszy, posiadające atesty dopuszczające je do powszechnego użytku z przyznaną gwarancją.
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania do wyczerpania limitów środków dostępnych w naborze. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w przedmiotowej uchwale oraz złożone w wyznaczonym terminie.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Bartoszyce w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałki od 800 do 1600 oraz od wtorku do piątku od 700 do 1500, pod adresem:
Urząd Gminy Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2,
11-200 Bartoszyce
 
Regulamin udzielania dotacji oraz wzory dokumentów dostępne są do pobrania pod tekstem oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.gmina-bartoszyce.pl w zakładce Ochrona środowiska – Dofinansowanie wymiany źródła ciepła.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego pod nr tel. 89 307 05 12 lub w siedzibie Urzędu Gminy w pok. nr 6.

Załączniki

Stypendia Wójta Gminy Bartoszyce

Miesiąc luty w gminnych szkołach podstawowych to czas, w którym rodzice, uczniowie i ich pedagodzy mają prawdziwy powód do dumy, ponieważ ich pociechy odbierają nagrodę z rąk Pana Andrzeja Dycha - Wójta Gminy Bartoszyce. Gratyfikacja, skierowana w stronę uczniów jest uznaniem dla ich trudu włożonego w naukę i sport. Wdrożony w roku 2019/2020 przez włodarza gminy program stypendialny do dziś wspiera uczniów uzdolnionych i wciąż motywuje do jeszcze efektywniejszej pracy na podłożach edukacyjnym i sportowym.
Program jest świadczeniem materialnym uzależnionym od średniej ocen z obowiązkowych przedmiotów nauczania oraz oceny z zachowania.
 
Za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wysokie osiągnięcia sportowe, stypendium Wójta Gminy Bartoszyce otrzymali:
 
Szkoła Podstawowa im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach:
Stypendium za wysokie wyniki w nauce:
- Elwira Emilianów
- Antonina Zwierko
- Oliwia Oramus
- Igor Mączyński
- Stanisław Sulej
- Ksawery Kret
 
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach:
Stypendium za wysokie wyniki w nauce:
- Alan Kołowrocki,
- Maja Piechocka,
- Julia Bylina,
- Mikołaj Borek,
- Emilia Nowakowska.
Stypendium za osiągnięcia sportowe:
- Julia Waleszczak,
- Maja Kazimierczak.
 
Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie:
Stypendium za wysokie wyniki w nauce:
- Zofia Hadała,
- Wojciech Rurka,
- Lena Kaliszewska,
- Dominika Miłkowska.
 
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach:
- Katarzyna Cieklińska
- Maciej Dobrzyński
- Dawid Makoś
- Nadia Szablak
- Lena Olencka
- Aleksandra Socha
- Julia Piecewicz
 
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kinkajmach:
- Majkowska Jagoda
- Choszcz Patrycja
- Cieplak Daria
- Deptuła Pola
- Cekała Olaf
- Markiewicz Pola
Stypendium za osiągnięcia sportowe:
- Falasa Nikola
- Kosztykiewicz Natalia
- Maciorowski Mateusz
- Nowakowski Szymon

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

35Galeria zdjęć: Stypendia Wójta Gminy Bartoszyce

32.Finał WOŚP już za nami

Drodzy Mieszańcy Gminy Bartoszyce!
Z wielką radością i dumą chcemy podzielić się z Wami naszymi wrażeniami z tegorocznej zbiórki WOŚP. 32. Finał WOŚP był niesamowitą przygodą, pełną emocji, zaangażowania i solidarności. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w nasze działania i wsparli naszą lokalną orkiestrę, bo dzięki Wam POBILIŚMY REKORD!
 
16 505,25 zł + 800zł (eskarbonka) = 17 305,25 zł
 
To wspaniały wynik, który pokazuje, jak wielkie serca mają mieszkańcy naszej gminy.
 
Nasze działania miały miejsce w trzech punktach, gdzie można było nie tylko wrzucić datki do puszki, ale także wziąć udział w ciekawych atrakcjach i pokazach.
 
1. Plac buraczany w Bezledach
 
Drift show jak zwykle pokazali klasę organizacyjną. Tu Drift taxi, KGW z gminy Bartoszyce, wolontariusze, sponsorzy i licytujący przyczynili się do zbiórki pieniędzy. Należy wspomnieć o grupie z Osieki, która wykonała rewelacyjny taniec z ogniem, a strażacy z OSP Bezledy pokazali swoje umiejętności ratownicze.
 
2. Dom Kultury w Bezledach
Wszystkie służby mundurowe zintegrowały swoje działania na rzecz WOŚP:

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

20Galeria zdjęć: Galeria zdjęć

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Bartoszyce o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty, złożone w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2024 roku.
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 2d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Bartoszyce w roku 2024 przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiący załącznik do Zarządzenia nr FK.0050.29.2024 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 23 stycznia 2024 r. ogłaszam nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty, złożone w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2024 roku.
 
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  2. nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie.

Za pracę w komisji nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.
 
Formularz zgłoszeniowy (stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia) podpisany przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej należy składać w Urzędzie Gminy Bartoszyce, 11-200 Bartoszyce ul. Plac Zwycięstwa 2, pokój 103, I piętro lub przesłać skan drogą elektroniczną na adres sekretaria@gmina-bartoszyce.pl. Zgłoszenia należy składać w terminie do 23 lutego 2024 r. do godz. 15.00.
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na członków Komisji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 
Wybrani członkowie komisji konkursowej będą powołani Zarządzeniem Wójta Gminy Bartoszyce do składu komisji konkursowej celem opiniowania złożonych ofert.
 
Dokumenty do pobrania w załączniku.

Załączniki

Otwarty konkurs ofert dla NGO

O G Ł O S Z E N I E otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Bartoszyce w roku 2024 przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
W załączniku do pobrania dokumenty:
  1. Zarządzenie
  2. Ogłoszenie
  3. Wzór oferty
  4. Wzór umowy
  5. Wzór sprawozdania
  6. Wzór wypełniania oferty realizacji zadania publicznego

Załączniki

Ogłoszenie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bartoszyce,
którzy otrzymali sprzęt komputerowy w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

 
Informujemy, iż zgodnie z procedurą monitorowania oraz utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” wnioskodawca zobowiązany jest do składania Oświadczeń przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do procedury.
 
Mając powyższe na uwadze prosimy o spełnienie tego obowiązku i złożenie oświadczenia do dnia 31 stycznia 2024 roku w Urzędzie Gminy Bartoszyce w godzinach pracy urzędu (tj. poniedziałek 800-1600, wtorek-piątek 700-1500).
 
Wzór Oświadczenia można pobrać ze strony internetowej gminy tj. www.gmina-bartoszyce.pl , który znajduje się w załączniku oraz w siedzibie urzędu.

Załączniki

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE!!!!
 
W związku z brakiem odbioru odpadów komunalnych z dnia 16 stycznia 2024 r. z poniższych miejsowości:
 
Bukowo, Dębówko, Drawa, Gruda, Klekotki, Krawczyki, Lipina, Łabędnik, Łabędnik Mały, Nuny, Osieka, Spurgle, Perkujki, Połęcze, Sporwiny, Szwarunki, Tromity, Witki, Sokolica
 
informujemy iż najbliższy odbiór odbędzie się w sobotę tj: 20 stycznia 2024 r.
1 2 3 4 5 6 ... 78

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin