HISTORIA SZKOŁY


Szkoła Podstawowa w Bezledach leży w gminie Bartoszyce. Przez miejscowość przebiega międzynarodowa trasa komunikacyjna Warszawa – Olsztyn – Kaliningrad, na głównym szlaku dojazdowym do nowoczesnego osobowo – towarowego przejścia granicznego.

       

  

  Mapa naszej gminy!

Pierwsze wzmianki o szkolnictwie sięgają drugiej połowy XVI wieku, gdy po zwycięstwie reformacji, zaczęły powstawać parafialne szkoły przykościelne, a w wieku XVIII – szkoły we wsiach niekościelnych – Bezledach, Kiertynach, Molwitach, Posłuszu i Kromarkach. Brakowało nauczycieli, zatem na te stanowiska często przyjmowano zwolnionych ze służby podoficerów i rzemieślników. Od drugiej połowy XVIII cała młodzież podlegała obowiązkowemu nauczaniu.


W 1935 roku w szkole wspólnej dla Bezled i Lejd uczyło się 132 uczniów, a pracowało dwóch nauczycieli.
W 1946 roku rozpoczęła działalność szkoła w Bezledach. Na początku pracował w niej jeden nauczyciel uczący w klasach I – IV. Stopniowo naukę rozszerzano o kolejne klasy i w roku 1952 istniało ich już siedem.
W latach 1951 – 61 kierownikiem szkoły był Jan Dolny. W szkole pracowali również Jadwiga Dolna, Helena Dominiak z domu Mamińska, Genowefa Bartoś z domu Mamińska, a od roku 1958 Mirosław Kościuszko. Z końcem sierpnia 1961 roku J. i J.Dolni wyjechali, a pracę rozpoczęli Maria i Adam Wasylikowie. Do istniejących siedmiu oddziałów uczęszczało 120 uczniów, których uczyło 6 nauczycieli:

 

1. Adam Wasylik – kierownik placówki – historia, biologia,
2. Maria Wasylik – klasy początkowe, geografia,
3. Helena Dominiak – język polski,
4. Olga Sytczyk – matematyka,
5. Danuta Zajkowska – technika, plastyka,
6. Maria Sierla – klasy początkowe.

Olga Sytczyk- nauczyciel
matematyki

Helena Dominiak- nauczyciel
języka polskiego

Maria Sierla - nauczyciel klas początkowych

 

Nauczycielki: Jadwiga Dolna i
Helena Dominiak

    

Helena Dominiak ze swoimi uczennicami

 

Do szkoły uczęszczali pieszo uczniowie z następujących miejscowości: Bezledy, Głomno, Lejdy, Solno, Żardyny, Wola, Wólka.
Etat nauczyciela wynosił 36 godzin, ale zatrudnieni nauczyciele pracowali nawet 42 godziny tygodniowo od poniedziałku do soboty.
Budynek szkolny był stary i ciasny (2 sale lekcyjne na górze, 3 – na dole), wymagał remontu.
Kierownik szkoły rozpoczął starania o nową szkołę, której budowę rozpoczęto w 1965 roku.

 

 

Uczniowie uczęszczający do szkoły w Bezledach

W 1968 roku oddano do użytku nowy budynek siedmioizbowy, gdzie naukę pobierało 198 uczniów Za czasów pełnienia funkcji kierownika przez Adama Wasylika zakupiono pierwsze pomoce dydaktyczne (mikroskopy, mapy, itp.) oraz wyposażono klasy w nowe ławki, krzesełka, regały. W roku 1968 państwo Wasylikowie wyjechali z Bezled i osiedlili się w niewielkiej miejscowości Wajsnory.

W latach 60 i 70-tych w szkole prowadzono naukę dla dorosłych w zakresie szkoły podstawowej, gdzie do klas IV – VII uczęszczali głównie żołnierze zasadniczej służby wojskowej. Organizowano rolnicze kursy kwalifikacyjne

W ostatnim okresie lat siedemdziesiątych istniało średnie studium zawodowe dla dorosłych, które pozwalało zdobyć średnie wykształcenie, a część słuchaczy przystępowało do egzaminu maturalnego.

                  

Nowy budynek szkoły w Bezledach

W 1967 roku wchodzi w życie reforma szkolna, w wyniku której szkoła staje się szkołą o ośmiu klasach. Stan ten trwa do roku 2000.
Po odejściu Adama Wasylika stanowisko kierownika objął Apolinary Suchodolski i pełnił tę funkcję do 1972 roku, a w latach 1972-92 był dyrektorem szkoły. Od roku 1975 zatrudniono sekretarkę, a w roku 1978 utworzono etat zastępcy dyrektora. Pierwszym zastępcą był Józef Soliwoda, były uczeń szkoły w Bezledach. Początkowo funkcjonowało 10 oddziałów. W związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego liczba dzieci w szkole szybko wzrastała, a likwidacja szkół w Molwitach, Solnie, Kiertynach i Łojdach jeszcze bardziej przyczyniła się do jej powiększenia- zbliżała się do 400. W roku 1976 utworzono klasy dwuciągowe. Pracowało 20 nauczycieli. Oprócz budynku szkolnego wykorzystywano także pomieszczenia po starym lokalu przedszkolnym i parter żłobka

         Nowy budynek szkoły w Bezledach, nieco później

 


Kadra nauczycielska na wycieczce wraz z uczniami w "Wilczym Szańcu"

Apolinary Suchodolski -objął funkcję kierownika szkoły

Dzięki staraniom władz lokalnych, gminnych i wojewódzkich w 1990 roku oddano do użytku rozbudowana część budynku szkolnego składającego się z 11 izb lekcyjnych, biblioteki oraz pomieszczeń administracyjnych i socjalnych.
W latach 1992 – 97 funkcję dyrektora szkoły pełni Aldona Stankiewicz, a zastępcą jest Marek Saulewicz. Pracuje wówczas 21 nauczycieli, w klasach dwuciągowych uczy się od 300 do 350 uczniów. Od 1996 roku zostaje utworzone 0,5 etatu pedagoga szkolnego. W latach 1997-2001, dzięki staraniom ówczesnej pani dyrektor Elżbiety Gut i wsparciu radnych, zwiększono wymiar czasu pracy pedagoga do pełnego etatu. W ciągu 5 lat pedagogiem szkolnym jest Zenona Baranowska.


 
 

Od 1999 roku w czasie reformy edukacji zostaje powołany zespół szkół, w skład którego wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum. Dyrektorem zostaje Czesław Sołodki, a Elżbieta Gut jest zastępcą. Zespół szkół funkcjonuje do 2001 roku.
Obecnie w Bezledach obok szkoły podstawowej jest gimnazjum. Dyrektorem szkoły podstawowej jest Zenona Baranowska. Pracuje 13 nauczycieli, 5 pracowników obsługi i administracji. Ze względu na niż demograficzny funkcjonują klasy jednociągowe, do których uczęszcza 171 uczniów z klas
0– VI.